Storitve

PREDSTAVITEV SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV V ZAVODU SV. TEREZIJE

 

Institucionalno varstvo

Zavod sv.Terezije je socialno varstveni zavod s podeljeno koncesijo za opravljanje socialno varstvene dejavnosti. Stoji na prijetni, mirni lokaciji sredi Vidma in nudi veliko možnosti za sprehode. V neposredni bližini so vsi pomembni objekti in avtobusna postaja.

Zavod ima 35 enoposteljnih, 16 dvoposteljnih sob in 5 apartmajev. Poleg osnovnega programa nudimo fizioterapevtske in delovno terapevtske storitve ter specialistično psihiatrično dejavnost. Del programa zajema vaje za ohranjanje telesne aktivnosti, drugi del pa je namenjen ohranjanju intelektualnih sposobnosti.

Precej obširna je tudi naša kuhinjska dejavnost, saj kuhamo tako za naše stanovalce, delavce, za uporabnike programa pomoči na domu ter nudimo tudi prehrano za zunanje odjemalce.

Nimamo zaprtih oziroma varovanih oddelkov za starostnike z demenco. Pri delu z njimi  uporabljamo integrirani pristop, kar pomeni, da so starostniki z demenco vključeni med vse ostale stanovalce zavoda.

Stanovalcem zavoda nudimo vse tisto, česar jim domače okolje v starosti ne more več nuditi: nego, varnost, urejeno prehrano, redno zdravstveno oskrbo,…seveda pa zavod ne more nuditi tiste prave domačnosti in samostojnosti. Tega se, žal, ne da nadomestiti. Zato se strokovni in ostali delavci v našem domu trudimo delovati čim bolj osebno, prijazno, toplo, z veliko mere empatije in strokovnosti.

V institucionalnem življenju se določene življenjske navade spremenijo, preoblikujejo. Stanovalcem poskušamo bivanje čimbolj približati družinskemu življenju. Z namenom druženja, vzpodbujanja prijateljstev ter medgeneracijskega srečanja organiziramo razne delavnice, srečanja in praznovanja z zunanjimi udeleženci. V zavodu delujejo naslednje interesne skupine: skupina za družabne igre, pevski zbor, terapevtska skupina za dementne, vsakodnevna skupinska telovadba, kreativna delavnica, debatna skupina, skupina za sestavo jedilnikov. V domu se nahaja tudi kapela.

Delavci doma se vedno znova trudimo približati željam in potrebam stanovalcev. Z njimi smo v dobrih odnosih, saj se zavedamo, da lahko le z dobrim sodelovanjem naših uporabnikov dosežemo zadovoljstvo in harmonijo v zavodu.

 

Pomoč družini na domu

Namen socialne oskrbe na domu je, da starejši čim dlje, kolikor še dopušča zdravstveno stanje, ostanejo doma, v svojem domačem okolju, kjer se najbolje počutijo.

Do oskrbe na domu imajo pravico občani, starejši od 65 let, osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe, če jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči, kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja in hudo bolni otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Občina Dobrepolje pomoč družini na domu sofinancira vsaj v višini 50 odstotkov. Če pa uporabnik ne zmore plačevati svojega deleža, se lahko dodatne olajšave uveljavljajo na pristojnem centru za socialno delo, ki ugotavlja, kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki ga morajo preživljati. Kadar uporabnik niti sam niti skupaj z družinskimi člani ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali delno plačuje občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče.

Pomoč družini na domu izvajajo delavke - oskrbovalke, ki imajo izkušnje s področja dela z ljudmi. 

Oskrbovalke vrsto pomoči prilagajajo potrebam posameznega uporabnika. Tako vam lahko pomagajo pri gospodinjski pomoči, kot je prinašanje pripravljenega obroka, namestitev uporabnika v primeren položaj za užitje le tega, pomivanje posode, osnovno čiščenje ožjega bivalnega prostora, odnašanje smeti, prinašanje kurjave in prinašanje zdravil. Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kot je pomoč pri oblačenju, umivanju, kopanju, hranjenju ter druga pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih invalidskih pripomočkov. Pomagajo tudi pri ohranjanju socialnih stikov, kot je vzpostavljanje socialne mreže s sosedi, prostovoljci in sorodniki, spremljanje uporabnika pri nujnih obveznostih, priprava uporabnika na institucionalno varstvo.

Pomoč družini na domu se izvaja od ponedeljka do petka, razen praznikov.