SPREJEM V DOM

Zavod sv. Terezije sprejme vsakogar, ki je star 65 let in več, izjemoma mlajše osebe, če so za institucionalno varstvo upravičeni razlogi.

Potrebna dokumentacija

Ob prijavi za sprejem je potrebno v zavod predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 • mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju in potrebni terapiji, ki ne sme biti starejše od enega meseca
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo zadnjega odrezka od pokojninskih ali drugih prejemkov
 • izjavo glede plačila oziroma doplačila stroškov bivanja

Ob samem sprejemu se predloži:

 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • osebni dokument

Zavod bo vsakega prosilca na osnovi sklepa Komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje. O svojih odločitvah prosilce tudi pisno obvesti.

Pri sprejemu v zavod se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • čas vložene prošnje
 • bližina stalnega bivališča prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 • socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema
 • drugi razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v zavod

Informacije o sprejemu v zavod vam posreduje socialna delavka zavoda vsak delavnik od 9. do 14.ure

OBRAZCI:

 • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 • Zdravniško spričevalo za sprejem v zavod
 • Izjava o doplačilu storitev

S klikom na povezave si lahko cenik in obrazce prenesete, na voljo pa so tudi v zavodu.

SPREJEM V ZAVOD

Pred samim sprejemom je zaželen obisk primernega kandidata v zavodu.

Vselitve v zavod so od ponedeljka do petka med 8. in 11.uro. Čas in datum vselitve se določi na podlagi dogovora med socialno delavko in bodočim stanovalcem oziroma stanovalko ( v nadaljevanju stanovalec) oziroma svojci.

Socialna delavka ob vselitvi sprejme stanovalca in osebe, ki ga spremljajo. Pouči ga o razporedu prostorov v zavodu, seznani ga z osebjem in sostanovalcem. Seznani ga z osnovnimi določili Hišnega reda. Ob tem stanovalcu izroči Hišni red in cenik storitev, ter povzetek pomembnih informacij.

Ob sprejemu v zavod se zabeležijo prehrambene navade in želje posameznika, popišejo se vsi osebni predmeti in oblačila, ki se jih spravi v osebno garderobo oziroma sobo. Vsa osebna garderoba se pere v zavodski pralnici, zato se oblačila označio.

V VEDNOST

Zdravstvena kartica je shranjena v ambulanti, zdravstveni karton pa hrani zdravnik v ambulanti zavoda. Zdravstveno kartico se izroči stanovalcu oziroma spremljevalcu, kadar je stanovalec napoten v zdravstveno ustanovo. Po vrnitvi v zavod je potrebno zdravstveno kartico vrniti v ambulanto zavoda.

Stanovalec lahko ob sprejemu preda v hrambo gotovino, hranilno knjižico in vrednostne papirje, nakit ter druge stvari večjih vrednosti. Stvari, ki jih preda v hrambo socialni delavki in s tem zavodu, se hranijo v blagajni zavoda. O predaji stvari v hrambo se izda potrdilo. Za stvari, ki jih stanovalec preda v hrambo, odgovarja zavod. Za osebne stvari, denar in predmete, ki niso predani v hrambo, zavod ne odgovarja.

Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi varstva pred požarom ni dovoljeno imeti v sobah.